Indsats

Platangårdens eksterne team tilbyder særligt tilrettelagte rehabliliterende indsatser til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud. Målgruppen er typisk mennesker, som på trods af svære sindslidelser - evt. i kombination med misbrugsproblemer - har et udviklingspotentiale. 

En værdig og mindre problemfyldt tilværelse

Platangårdens eksterne team tilbyder specialiseret og intensiv støtte til unge og voksne med disse særlige behov. Indsatsen sigter på, at den enkelte på sigt får et  værdigt, meningsfyldt hverdagsliv med så høj en grad af selvforvaltning som mulig.

Udvikling af ressourcer og kompetencer

Konkret arbejdes der med at øge den enkeltes funktionsniveau i forhold til at magte et almindeligt hverdagsliv, samt udvikle den enkeltes sociale kompetencer, herunder genoptage eller vedligeholde relationer til familie og netværk. Den psykiatriske og medicinske indsats koordineres i et tæt samarbejde med ungdoms- og/eller voksenpsykiatrien.

Personalet er faguddannet socialpædagogisk- og sundhedsfagligt personale, som indgår i et tværfagligt samarbejde med Platangårdens øvrige medarbejdere.

Støtte i eget hjem

Platangårdens eksterne team råder over 8 selvstændige lejligheder, som ligger i Vordingborg, Næstved og Nakskov. Lejlighederne ligger centralt i byerne og giver nem adgang til offentlig transport, indkøb, samt et bredt udbud af kultur- og fritidstilbud. Endvidere ydes støtte til unge, som bor i eget hjem. 

Beboerne har som udgangspunkt egen økonomi og er ansvarlige for både indkøb og tilberedning af måltider. Afhængig af den unges/voksnes funktionsniveau aftales støtten til disse praktiske opgaver.

Uddybende beskrivelser af Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode kan læses under de enkelte links.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens rehabiliterende indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.