Evalueringsrapport

9. april 2019

I efteråret 2014 besluttede Platangårdens ledelse at iværksætte en omfattende organisatorisk forandringsproces, som bestod i to overordnede og indbyrdes afhængige tiltag:

  • Implementering af en fælles faglig referenceramme med afsæt i den systemiske og recovery orienterede teori og metode
  • Skabelsen af en fleksibel organisationsstruktur

I slutningen af 2016 besluttede centerledelsen at iværksætte en evaluering med henblik på at stoppe op og undersøge, om og i hvilket omfang det er lykkedes at indfri forandringsprocessens formål og intentioner.  

Resultatet af evalueringen foreligger nu, og viser, at implementeringen af såvel den fælles faglige referenceramme som skabelsen af en fleksibel organisationsstruktur i videst muligt omfang er lykkedes. Personalet har både tilegnet sig de centrale aspekter af Platangårdens faglige referenceramme og formår at anvende dem produktivt i den daglige pædagogiske praksis. I forhold til et enkelt aspekt af den faglige referenceramme – den netværksbaserede indsats – er der dog stadig rum til forbedringer. Ligeledes er implementering af den fleksible organisering som helhed og dens enkelte delelementer både vellykket og relevant set i forhold til såvel den faglige udvikling, det pædagogiske arbejde som en lang række organisatoriske aspekter på Platangården.

For at undersøge forandringsprocessens hovedkomponenter er der anvendt et bredt spektrum af primært kvalitative metoder, herunder en narrativ metode, kvalitative interviews, dokumentanalyser samt en dialogorienteret metode. Bortset fra de kvalitative interviews, som blev gennemført med centrale nøglepersoner og dokumentanalyserne har de to andre metodiske tilgange involveret hovedparten af Platangårdens medarbejdere samt nogle af de unge.

Interesserede læsere kan downloade evalueringsrapporten her.