Faglig tilgang

Platangårdens faglige tilgang hviler på systemisk teori og viden om recovery.  

I den systemiske tilgang ligger fokus på det relationelle mellem mennesker, hvor fænomener og handlinger ses ud fra den kontekst de udspiller sig i. Fokus ligger således primært på de relationer, kontekster og systemer, som den enkelte er en del af og indgår i, frem for det enkelte individs problemstillinger og diagnoser.

Tilgangens formål er forståelse, udforskning og accept af, at der kan være flere forskellige perspektiver på et givent fænomen. Interventionens formål er således, gennem en fælles udforskning af forskellige perspektiver, at fremme den unges handlemuligheder og herigennem styrke den unges identitet, selvfølelse og selvstændighed.

I den Recovery-baserede tilgang er udgangspunktet, at det er muligt at komme sig fra en psykisk sygdom. Recovery er en personlig og individuel proces, og som ikke kan styres af personalet, men som personalet kan støtte den enkelte i. Forskning indenfor Recovery viser, at der er nogle afgørende faktorer, som er afgørende for et vellykket recovery-forløb:

  • Håb
  • Mening i livet
  • Selvbestemmelse og personligt ansvar
  • Udvikling af positiv selvidentitet

Endvidere viser forskningen, at de personer, som har et socialt netværk udenfor det psykiatriske system er dem, som har størst mulighed for at komme sig. (Kilde: Socialstyrelsen)

Platangårdens faglige tilgang konkretiseres under metode