Forskning og evalueringer

Forskningsrapport om Platangårdens Støtteboliger (ekstern døgnbolig)

Wulff Andersen   Klik på billedet for at downloade rapporten (PDF 216 KB)

Med sin forskningsrapport "Hverdagslivet efter ophold i en Støttebolig" udfylder Trine Wulf-Andersen et længe efterlyst ønske og behov i Platangårdens Ungdomscenter. Selvom vi på Platangården løbende gennemfører interne evalueringer, som tager temperaturen på den brugeroplevede kvalitet af vores tilbud her og nu, så manglede vi viden om, hvilken betydning de unge tillægger deres ophold i vores tilbud på længere sigt. Med Trine Wulf-Andersens rapport foreligger der nu for første gang forskningsbaseret viden om dette spørgsmål.

Rapporten belyser, hvilken betydning tidligere beboere tillægger deres ophold i en støttebolig (ekstern døgnbolig) i forhold til områder som bolig og hverdagslivet, uddannelse og arbejde,socialt liv og netværk hhv. 5 og 10 år efter fraflytningen.

Trine Wulf-Andersens undersøgelse viser bl.a., at flertallet af de tidligere beboere nu bor i egen bolig, og at de daglige gøremål, så som rengøring og madlavning, ikke længere udgør et problem, hvilket de tilskriver deres ophold i støtteboligen. Også unge, som i dag bor i institutionelle eller beskyttede miljøer, oplever at have et andet kompetenceniveau, end andre beboere i botilbuddene. Undersøgelsen viser endvidere, at flertallet af de unge i dag har en uddannelse og er i beskæftigelse - flere indenfor det sociale/pædagogiske felt. Også her vurderer de tidligere beboere, at opholdet i støtteboligerne har bidraget til at etablere vaner og strukturer i hverdagen, der har bidraget til at fastholde dem i uddannelse og arbejde. I forhold til området netværk og sociale relationer fortæller undersøgelsens deltagere, at de jævnligt har kontakt til familie og venner, og at opholdet i støtteboligen har bidraget til en større rummelighed, social indstilling og evne til at få tingene til at fungere - også med mennesker, der er meget anderledes end dem selv.

Rapporten peger dog også på, at overgangen fra støtteboligen til at bo i egen bolig, udgør et kritisk punkt for de fleste, og at en fortsat støtte eller efterværnsindsats er en nødvendighed.

For den særlig interesserede læser indeholder rapporten desuden nogle kritiske refleksioner over forskningsmæssige dilemmaer ved effekt- og efterundersøgelser samt nogle meget relevante overvejelser om begreberne udsathed og udsatte unge.

Intern evaluering af Platangårdens Støtteboliger (ekstern døgnbolig)

 Intern støtteboliger   Klik på billedet for at downloade rapporten (PDF 3,2 MB)

En intern evaluering af Platangårdens støtteboliger, som blev gennemført i 2012, viser en meget stor brugertilfredshed, hvor de positive tilbagemeldinger dominerer samtlige områder, der undersøges. Undersøgelsen, der blev gennemført som en kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse, viser bl.a., at de unge føler sig trygge, at medarbejderne afsætter tilstrækkelig tid til samtaler og at relationer til såvel boligmedarbejdere, støttebeboere og de andre beboere er overordnet gode. De unge svarer endvidere, at de modtager den nødvendig støtte til gøremål i hverdagen, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og netværk, og at de er tilfredse med deres muligheder for indflydelse på individ- og fællesskabsniveau. De fleste har en aktiv hverdag og fået en bedre kontakt til deres pårørende og et større netværk. Ligeledes vurderer flertallet, at de har haft et positiv udbytte af deres ophold og vurderer støtteboligerne som et godt tilbud.

Evalueringen kunne ligeledes påvise, at de unge tilegner sig såvel personlige og sociale kompetencer, at de kan relatere sig til både andre og sig selv, og at de lærer at indgå i forpligtende sociale relationer. Flertallet har en struktureret hverdag og omkring halvdelen har en tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet (inkl. dagbehandling).