Målgruppe

Platangårdens målgruppe er unge i aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer.

Psykiatriske diagnoser, som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser er ofte en del af beskrivelsen af de unge, når de indskrives på Platangården. Sammen med sociale faktorer som eksempelvis brug eller misbrug af euforiserende stoffer, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd samt afbrudte skole- eller uddannelsesforløb, viser der sig ofte et billede af unge, hvis funktionsevne er begrænset på mange parametre.

Det er funktionsevnen og et løbende fokus på udvikling af denne, der er fokus for Platangårdens rehabiliterende indsats.