Dagligdagen

Hverdagen i Sydhuset er tilrettelagt, så den udgør en genkendelig ramme omkring den unges rehabliliteringsproces.

En struktureret hverdag i genkendelige rammer

Dagene starter med mulighed for støtte til at komme op, og få sig gjort klar til dagens aktiviteter. Der er dagligt et fælles morgenmåltid, som de unge kan tage del i - evt. med individuelt tilrettelagt måltidsstøtte.

I løbet af dagtimerne er de unge i gang med det individuelle program, som er tilrettelagt ud fra aftaler om mål og delmål.  Måske er man tilknyttet PUC’s intern undervisning, heltidsundervisning, STU eller et eksternt skole- eller praktikforløb. Det individuelle program rummer også træning og støtte af praktiske opgaver i samarbejde med personalet.

I eftermiddags- og aftentimerne er der mulighed for at lave lektier, dyrke fritidsinteresser, slappe af og være sammen med de andre unge, enten i organiserede og personalestøttede aktiviteter, som fx det fælles aftensmåltid, eller i løsere sammenhænge. De praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb og madlavning, udføres i disse timer. Personalet er tydeligt til stede og skaber muligheder og betingelser for læring i fællesskabet. Det er også i disse timer, at den målrettede indsats, der knytter sig til det sociale liv og samfundslivet, finder sted. Aftensmaden spises som udgangspunkt i fællesskabet.  

Husmøder

Der er husmøde en gang ugentligt i Sydhuset. Mødet har både et praktisk og et socialt formål, og er dermed et vigtigt omdrejningspunkt for hverdagslivet og det særlige fællesskab i Sydhuset.  Her planlægges og aftales fordeling af de praktiske opgaver, som alle unge forventes at deltage i efter evne, der planlægges udflugter og fritidsaktiviteter og tales om emner, som enten de unge eller personalet ønsker at drøfte.

Fritidsaktiviteter

På Platangården støtter vi aktivt op om de unges deltagelse i lokalmiljøets idræts- og fritidstilbud og i at de unge vedligeholder eller udbygger relationer til deres netværk uden for institutionen. Desuden findes en række muligheder for idræts- og fritidsaktiviteter, som kan benyttes af alle brugere og medarbejdere på Platangården. 

Platangårdens Ungdomsråd arrangerer løbende udflugter og aktiviteter, ligesom der løbende fejres årets højtider i fællesskabet. Hvert år afholdes en sommerfest, som også pårørende inviteres til, samt en julefest. Derudover afholder Ungdomsrådet minimum 2 gange årligt idræts-, kultur- og aktivitetstilbud for alle unge, som ønsker at deltage. Døgnafdelingerne afholder en gang om året en fælles ferietur.