Værdigrundlag

Platangårdens værdigrundlag er et sæt leveregler, som har til formål at fremme nogle former for adfærd eller handling frem for nogle andre. Værdierne er også en slags ideal – en tilstand vi som organisation stræber efter.

Platangårdens værdigrundlag er ikke statisk og som det er udfoldet nedenfor, afspejler det Platangårdens nutid.

Platangårdens værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i arbejdet med Platangårdens kerneopgave . Værdierne omfavner os alle i organisationen – på den måde at forstå, at de er gældende for os alle og de sammenhænge vi indgår.  Værdigrundlaget viser desuden også omverdenen, hvad Platangården gerne vil kendes på.

Platangårdens værdigrundlag skal ses ind i sammenhæng med Platangårdens, kerneopgave, faglig tilgang og metode.

Platangårdens kerneopgave er at skabe tryghed og udvikling i samarbejde med den unge og den unges netværk, således at den unge oplever størst mulig trivsel, meningsfuldhed og selvforvaltning.

Samskabelse

På Platangården har vi en forståelse af, at vi skaber vores organisation i fællesskab og at dette fællesskab ikke alene udgøres af medarbejderne, men også af de unge, de pårørende og andre aktører. SAMSKABELSE er et væsentlig element i forhold til indsatsen med den unge, men også i forhold til at danne og understøtte de rammer, som sikrer indsatsen og udviklingen af denne. I SAMSKABELSE ligger en forståelse af, at alle perspektiver er lige betydningsfulde og at vi skal bringe de forskellige perspektiver i spil, for rigtig at kunne lykkes med vores kerneopgave.

Åbensindethed

SAMSKABELSE fordrer ÅBENSINDETHED. ÅBENSINDETHED rummer den oprigtige og ikke nyfigne nysgerrighed, men også nærværet og rummeligheden, der giver plads til forskellighed. Den næres af anerkendelse og respekt og giver plads til den gode samtale, den understøtter de endnu nye og usikre ideer og den åbne og frie refleksion. Således bliver ÅBENSINDETHED en væsentlig faktor i udvikling, både i forhold til den enkelte unge, men også i forhold til Platangården som højtspecialiseret tilbud.

Meningsfuldhed

Indsatsen i forhold til kerneopgaven skal give mening for alle involverede, det vil sige både for medarbejderne og de unge. MENINGSFULDHED er oplevelsen af sammenhæng, at tilværelsen (i dette tilfælde kerneopgaven) er forståelig og at de krav og udfordringer den giver, er værd at investere sin energi og engagement i. Oplevelsen af MENINGSFULDHED skabes i relationen mellem os og vi har derfor alle et ansvar for, at vores indsats opleves som MENINGSFULD.

Håb

Platangården ser HÅB som en slags metaværdi, som er til stede i enhver handling som drivkraft og struktur. HÅB peger mod noget, som endnu ikke er, men som er erkendt som en potentiel mulighed. I arbejdet med de unge er vi, som deres nærmeste støtte, dem der bærer HÅBET, når de ikke selv kan, og som hjælper HÅBET frem og som understøtter HÅBET, når det spirer.

I Platangårdens hverdagsliv vil værdierne kunne ses således:

  • Vi viser, at der altid er en mulighed for udvikling og gør denne mulighed nærværende og konkret
  • Vi skaber sammenhæng mellem håb og nærmeste udviklingszone. Det sker via små nærværende mål med tydelige succeskriterier.
  • Vi har mod til at gå nye veje og tør tage de første skridt
  • Vi giver ikke op, men finder nye veje
  • Vi skaber forståelige sammenhænge ved åbenhed og inddragelse af forskellige perspektiver
  • Vi inviterer til at bidrage til fællesskabet og opgaveløsningen ved at anerkende kompetencer og give afstemt ansvar
  • Vi forstår, at enhver gør sit allerbedste og ser adfærd og handlinger som intentionelle
  • Vi ser den enkelte og den betydningsfuldhed den enkelte har
  • Vi ændrer på rammer og indsatser, ikke på mennesker
  • Vi ser og highligther ressourcer og potentialer og bruger bevidst positiv reformulering