Dagligdagen

Når en elev er visiteret via PPR, indkalder ungdomsskolen eleven, forældre, afgivende skole samt øvrige relevante aktører til evalueringsmøde, hvor der aftales mål for eleven og særlige indsatsområder for den kommende periode.

De første to uger er et indslusningsforløb, hvor eleven og skolen lærer hinanden at kende og hvor der foretages de relevante faglige tests, der danner udgangspunkt for elevens fremadrettede læringsforløb i ungdomsskolens heltidsundervisning.

I heltidsundervisningen tilpasses undervisningsforløbet den enkelte elev, således at der er en passende vægtning af faglig undervisning, social læring, praktik og brobygning. Desuden er der fokus på sundhed og bevægelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i forhold til faget, og sammen med eleven formuleres tydelige mål for læringen.

I heltidsundervisningen arbejdes der bl.a. med at:

  • Genetablere elevens stabilitet og motivation for skolegang

  • Give eleven de grundlæggende forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv

  • Forberede dem på valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

  • Eleven får realistiske forestillinger omkring egne kompetencer og deres evne til at arbejde med fælles og individuelle mål.

Erklæres elever på 10. klassetrin i løbet af skoleåret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse vurderes denne mulighed.

Erklæres elever på 8. – 9. klassetrin parate til at kunne undervises på en distriktsskole, vurderes denne mulighed.