Indsats

Indsats

Intern Undervisning, er fællesbetegnelsen for et aktivt undervisningsmiljø, hvor hverdagen er rammesat med fleksibilitet ift. at sammensætte særligt tilrettelagte undervisnings- og læringsforløb. Planlægningen af forløbet foregår i tæt samarbejde med den unge og dennes relevante ungevejleder, eller rådgiver, og forløbet retter sig mod Platangårdens generelle målgruppe.

Et forløb i Intern Undervisning planlægges som et specifikt og målrettet udviklingsforløb, hvor formålet er at skabe trivsel og meningsfuld læring. Dette med henblik på, at styrke den unges selvstændighed og mulighed for at deltage i ordinære uddannelses- og læringsforløb, for om muligt, at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Personlige og sociale kompetencer

Med særligt fokus på at understøtte udvikling af personlige og sociale kompetencer, kan den unge tilbydes et individuelt tilrettelagt terapeutisk samtaleforløb, som en del af indsatsen.

Det kan være at den unge bøvler med temaer som:

 • Traume
 • Angst
 • Ensomhed
 • Stemmehøring
 • Selvværd
 • Identitet

Faglige kompetencer

Der kan også være behov for særligt fokus på faglige temaer som f.eks. at:

 • Genopfriske, eller supplere med fag fra folkeskolen, evt. med henblik på folkeskolens afgangsprøve
 • Forberede sig til STU
 • Deltage i fleksible beskæftigelsesorienterede praktikforløb, som en integreret del af undervisningen

Netværksfokus

Da det nære og personlige netværk har stor indflydelse på den unges trivsel, indeholder et forløb i Intern Undervisning også tilbud, om et tæt og aktivt samarbejde med relevante nære. Som en del af den pædagogiske indsats, er vi desuden proaktive ift. at revitalisere og aktualisere bestående relationer, samt opsøge og bygge bro til nye fællesskaber, der potentielt kan tilbyde udvikling og være med til at forme den unges fremtidsmuligheder.

Om uddannelsesforløbet

Et forløb i Intern Undervisning, tager udgangspunkt i de temaer, der er aftalt med den unge og dennes ungevejleder, eller rådgiver, samt i den unges ressourcer og interesser. Undervisning og aktiviteter foregår både individuelt, og i mindre grupper. I det lille fællesskab, kan den unge få en oplevelse af, hvem han/hun er, og sammen med andre unge, lade sig inspirere til positiv udvikling. Med et helhedsorienteret tilrettelagt tilbud, hvor udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer, er en integreret del af de daglige aktiviteter og læringsforløb, vil hverdagen i forløbet rumme potentiale for de størst mulige forandringer.

Du kan læse mere om Platangårdens pædagogiske tilgang og metode samt kerneopgave her:

http://www.platangaarden.dk/media/3283/metodekatalog-24-pages-web.pdf

Man kan være tilknyttet den interne undervisning hvis man:

 • Er under 18 år, og ikke længere er undervisningspligtig, eller afventer et formelt undervisningstilbud (Servicelovens § 52)
 • Er over 18 år, og henvist fra jobcenteret efter LAB loven
 • Er over 18 år, og henvist efter Servicelovens § 102, § 103 (beskyttet beskæftigelse), eller § 104 (aktivitets- og samværstilbud)
 • Tilrettelægger et særligt forløb efter aftale med kommunal myndighed

De unge indskrives både i kombination med et døgntilbud, samt til unge, der bor selvstændigt eller i anden boform.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens rehabiliterende indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.